Publikácie


Zoznam publikácií zahŕňa len vedecké a odborné práce, ktorých autorom alebo spoluautorom je Martin Korňan. Publikácie sú zoradené chronologicky od súčasnosti do minulosti. V zozname sú uvedené aj práce, ktoré boli spracované pod inými inštitúciami.


KORŇAN M. 2020. Potencionálny vplyv výstavby lyžiarskeho strediska Starý Smokovec, Vysoké Tatry, na druhovú bohatosť, diverzitu a abundanciu ornitocenóz počas jesene. Naturae Tutela 24: 101-116. PDF

KORŇAN M. 2020. Correction to: Potential negative effects of construction of a high-mountain ski resort in the High Tatras, Slovakia, on breeding bird assemblages. Community Ecology 21: 227. PDF

KORŇAN M. 2020. Potential negative effects of construction of a high-mountain ski resort in the High Tatras, Slovakia, on breeding bird assemblages. Community Ecology 21: 213-226. PDF

KORŇAN M. 2019. Najvýznamnejšie európske stretnutie ornitológov: 12. kongres Európskej únie ornitológov. Tichodroma 31: 61-62. PDF

KORŇAN M., M. SVITOK & A. KRIŠTÍN 2019. Null model analyses of temporal patterns of bird assemblages and their foraging guilds revealed the predominance of positive and random associations. Ecology and Evolution 9: 8541-8554. PDF

KORŇAN, M. & M. SVITOK 2018. Pairwise null model analyses of temporal patterns of bird assemblages contradict the assumptions of competition theory. Basic and Applied Ecology 31: 72–81. PDF

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK 2017. Zhodnotenie dlhodobého výskumu štruktúry, organizácie a dynamiky ornitocenózy zmiešaného pralesa v NPR Šrámková. In: Kalaš, M. & J. Kicko (Eds.), Výskum a ochrana Malej Fatry. Fatranský spolok, Varín, Slovensko, pp. 150–156. PDF

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK 2017. Tree species preferences of foraging insectivorous birds in a primeval mountain mixed forest: implications for management. Scandinavian Journal of Forest Research 32: 671-678. PDF

KORŇAN, M. 2016. Vplyv výstavby lyžiarskych stredísk a zimnej rekreácie na vtáky: rešerš. Tichodroma 28: 86–96. PDF

KORŇAN, M. & J. KORŇAN 2016. Null model analysis of spatial species associations in spruce, tree line and dwarf-pine bird assemblages in the High Tatras, the Western Carpathians. Folia Oecologica 43: 21-32. PDF

KORŇAN, M. 2015. Ako publikovať vedecké články v karentovaných časopisoch z oblasti ekológie a zoológie a ich aplikáciách: moje postrehy a odporúčania. In: Garaj, P. (Ed.), Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2015, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, Slovensko, p. 139–142. PDF

KORŇAN, M. 2015. Ostrov Mijake - raj endemických vtákov. Vtáky 10 (1): 19-20. PDF

KORŇAN, M. 2014. Porovnanie štruktúry hniezdnych ornitocenóz medzi extenzívne spásanými a zarastajúcimi horskými pasienkami v Národnom parku Muránska planina. Tichodroma 26: 31-44. PDF

JARČUŠKA, B., A. KRIŠTÍN, J. TOPERCER, L. DEUTSCHOVÁ, M. FULÍN, M. CHRENKOVÁ, D. KARASKA, D. KERESTÚR, M. KORŇAN, P. KRIŠOVSKÝ, J. LENGYEL, P. LEŠO, P. MIKULA, M. MOJŽIŠ, V. NEMČEK, J. OBUCH, S. PAČENOVSKÝ, P. PUCHALA, M. REPEL, M. SANIGA, M. SÁROSSY, J. SLÁDEK, R. SLOBODNÍK, V. SLOBODNÍK, A. STOLLMANN, I. ŠIPKOVSKÝ, K. ŠOTNÁR & P. URBAN. 2014. K aktuálnym otázkam výskumu vtáctva na Slovensku. Tichodroma 26: 78-89. PDF

KORŇAN, M. 2014. Ornitologická udalosť roka - 26. Medzinárodný ornitologický kongres v Tokyu. Tichodroma 26: 111-112. PDF

KORŇAN, M. & R. KROPIL 2014. What are ecological guilds? Dilemma of guild concepts. Russian Journal of Ecology 45: 445-447. PDF

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK. 2014. Structure of the breeding bird assemblage of a a natural beech-spruce forest in the Šútovská dolina National Nature Reserve, the Malá Fatra Mts. Ekológia, Bratislava 33: 138-150. PDF

KORŇAN, M. 2013. Breeding bird assemblage dynamics in a primaeval temperate mixed forest in the Western Carpathians (Slovakia): support for pluralistic community concept. Ornis Fennica 90: 151–177. PDF

KORŇAN, M, R.T. HOLMES, H.F. RECHER, P. ADAMÍK & R. KROPIL. 2013. Convergence in foraging guild structure of forest breeding bird assemblages across three continents is related to habitat structure and foraging opportunities. Community Ecology 14: 89–100. PDF

KORŇAN, M. 2012. Druhové asociácie v hniezdnej ornitocenóze zmiešaného pralesa: testy nulovými modelmi. In: Kubovčík, V. & S. Stašiov (eds), Zborník príspevkov z vedeckého kongresu „Zoológia 2012, 18. Feriancove dni. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, Slovensko, pp. 89–91. PDF

KORŇAN, M. 2011. Ján Korňan oslávil päťdesiate narodeniny. Tichodroma 23: 130-132. PDF

KORŇAN, M. 2011. Breeding bird assemblage of a secondary ash-willow floodplain forest along the Morava River, Slovakia. Sylvia 47: 103-122. PDF

KORŇAN, M. & M. MACEK. 2011. Parental infanticide followed by cannibalism in Golden Eagles (Aquila chrysaetos). Journal Raptor of Research 45: 95-96. PDF

KORŇAN, M. & R.T. HOLMES. 2009. Konvergencia štruktúry potravných gíld ornitocenóz medzi lesmi dvoch zoogeografických oblastí. Tichodroma 21: 15–32. PDF

KORŇAN, M. 2009. Porovnanie štruktúry ornitocenóz medzi lesným ekotonom a interiérom slatinného jelšového lesa. Sylvia 45: 151–176. PDF

KORŇAN, M. 2009. Structure of the breeding bird assemblage of a primeval alder swamp in the Šúr National Nature Reserve. Biologia, Bratislava 64: 165–179. PDF

KORŇAN, M. 2008. Prvé dokázané hniezdenie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v Krivánskej Fatre (S Slovensko). Tichodroma 20: 140–142. PDF

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK. 2007. Foraging guild structure within a primeval mixed forest bird assemblage: a comparison of two concepts. Community Ecology 8: 133–149. PDF

KORŇAN, M. 2006. Hodnotenie vplyvu lesohospodárskeho využívania lesov na vtáčie zoskupenia: literárna rešerš. Tichodroma 18: 111–118. PDF

KORŇAN, M. 2005. Koncepcia štrukturálno-funkčného usporiadania spoločenstiev: gildy a funkčné skupiny. Biologické listy 70: 81–106. PDF

ADAMÍK, P. & M. KORŇAN 2004. Foraging ecology of two bark foraging passerine birds in an old-growth temperate forest. Ornis Fennica 81: 13–22. PDF

KORŇAN, M. 2004b. The first record of double breeding of red-breasted flycatcher (Ficedula parva) in the world? Biologia, Bratislava 59: 232–234. PDF

KORŇAN, M. 2004a. Structure of the breeding bird assemblage of a primaeval beech-fir forest in the Šrámková National Nature Reserve, the Malá Fatra Mts. Biologia, Bratislava 59: 219–231. PDF

KORŇAN, M., M. MAJDA, M. MACEK & J. KORŇAN 2003. Unusual case of adoption of a Golden Eagle (Aquila chrysaetos) chick in the Malá Fatra Mts., northwestern Slovakia. Journal Raptor of Research 37: 259–260. PDF

ADAMÍK, P., M. KORŇAN & J. VOJTEK 2003. The effect of habitat structure on guild patterns and the foraging ecology of insectivorous forest birds. Biologia, Bratislava 58: 275–285. PDF

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK 2002. Porovnanie a priori a a posteriori prístupov pri analýze potravných gíld vo vtáčích spoločenstvách: modelový príklad. Oecologia Montana 11: 82–93. PDF

KORŇAN, M. 2000. Rastlinstvo a živočíšstvo slovenských Tatier a podtatranskej oblasti: Horná Orava. In: Skupień, W. (ed.), Tatry a podtatranská oblasť. Doplňujúce texty pre školy, Vivit, Poprad, pp. 129–134.

KORŇAN, M. 2000. Interspecific foraging substrate preferences among flycatchers in a primeval mixed forest (Šrámková National Nature Reserve). Oecologia Montana 9: 36–43. PDF

JANÍK, M., V. DEMIANOVÁ, M. KORŇAN & K. VESTENICKÝ 1999. The Malá Fatra National Park. In: Vološčuk, I. (ed.), The National Parks and Biosphere Reserves in Carpathians – The Last Nature Paradises. ACANAP, Tatranská Lomnica, Slovensko, pp. 95–108.

KORŇAN, M. 1998a. Seminár „Výskum a ochrana Krivánskej Fatry” k 30. výročiu ochrany prírody Krivánskej Fatry. In: Korňan, M. (Ed.), Výskum a ochrana Krivánskej Fatry, Správa NP Malá Fatra, Varín, Slovensko, p. 112–113. PDF

KORŇAN, M. 1998b. Analýza potravných gíld hniezdnej ornitocenózy prírodného bukovo-jedľového lesa v NPR Šrámková v Krivánskej Fatre: posteriori prístup. In: Korňan, M. (Ed.), Výskum a ochrana Krivánskej Fatry. Správa NP Malá Fatra, Varín, Slovakia, pp. 94–102. PDF

KORŇAN, M. (Ed.) 1998c. Výskum a ochrana Krivánskej Fatry. Správa NP Malá Fatra, Varín, Slovakia. PDF

KORŇAN, M., J. CHAVKO & J. KORŇAN 1998. Current conservation problems and management of bird populations in Slovakia. Bird Crime in Europe 4: 11–13.

KORŇAN, M. 1993. Vplyv výstavby vodného diela Hričov na sezónnu dynamiku vodného vtáctva. Tichodroma 5: 69–86. PDF