Prezentácie


Zahraničné prezentácie:

KORŇAN, M., Ľ. KOCIAN, K. PAVELKA, R. KROPIL, J. PAVELKA, P. LEŠO & M. SVITOK. 2019. Species richness, diversity and total density patterns of breeding bird assemblages of primeval and natural forests of the Western Carpathians. 12. kongres Európskej ornitologickej únie, Univerzita Babes-Bolyaia, Kluž-Napoka, Rumunsko.

KORŇAN, M., Ľ. KOCIAN, K. PAVELKA, R. KROPIL, J. PAVELKA, P. LEŠO & M. SVITOK. 2019. Conservation value of breeding bird assemblages of primeval and natural forests of the Western Carpathians: a meta-analysis. Medzinárodná konferencia “Forests at risk: Białowieża and beyond”, Varšavská univerzita, Varšava, Poľsko.

KORŇAN, M. & R. KROPIL. 2014. Do long term patterns of bird assemblage dynamics imply interspecific competition? Null model analyses of species associations. 26. Medzinárodný ornitologický kongres, Rikkyo univerzita, Tokyo, Japonsko.

KORŇAN, M. 2013. Breeding bird assemblage dynamics in the primeval temperate beech-fir forest in the Western Carpathians (Slovakia). 9. konferencia Európskej ornitologickej únie, University of East Anglia, Norwich, Veľká Británia.

KORŇAN, M. & R.T. HOLMES 2011. Search for convergence patterns in foraging guild structure of bird assemblages between forests in three zoogeographic regions. 8. konferencia Európskej ornitologickej únie, Lotyšská univerzita, Riga, Lotyšsko.

ADAMÍK, P. & M. KORŇAN 2003. Lovecké správanie brhlíka lesného Sitta europaea a kôrovníka dlhoprstého Certhia familiaris v podmienkach zmiešaného horského pralesa. Konferencia Zoologické dny, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika.

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK. 1999. Resource partitioning and interspecific competion within a pristine beech-fir forest bird community in the Malá Fatra Mts., Western Carpathians, during the breeding season. 2. konferencia Európskej ornitologickej únie, Gdaňská univerzita, Gdaňsk, Poľsko.

KORŇAN, M. 1998. Response of migratory guilds to elevational gradient. British Trust for Ornithology, Thetford, Veľká Británia.

KORŇAN, M. 1998. Effect of migratory guilds on forming forest bird community structure in elevational gradient. 1998 Severoamerická ornitologická konferencia, Regal Riverfront Hotel, St. Louis, Missouri, USA.

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK. 1998. Foraging guild structure of primeval beech-fir forest bird community in the Mala Fatra Mountains, Central Europe, during the breeding season. 1998 Severoamerická ornitologická konferencia, Regal Riverfront Hotel, St. Louis, Missouri, USA.

Domáce prezentácie:

KORŇAN, M. 2018. Potencionálny vplyv výstavby lyžiarskeho strediska Starý Smokovec, Vysoké Tatry, na hniezdne ornitocenózy. Kongres “Zoológia 2018”, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK. 2018. Dlhodobý výskum štruktúry, organizácie a dynamiky ornitocenózy západokarpatského horského zmiešaného pralesa. Terénne cvičenia z ekológie a environmentalistiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Terchová-Štefanová.

KORŇAN, M. 2018. Potencionálny vplyv výstavby lyžiarskeho strediska Starý Smokovec, Vysoké Tatry, na druhovú bohatosť, diverzitu a abundanciou ornitocenóz počas jesene. 29. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2018. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK. 2018. Dlhodobý výskum štruktúry, organizácie a dynamiky ornitocenózy západokarpatského horského zmiešaného pralesa. Ekologický krúžok, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK 2017. Teoretické hodnotenie dlhodobého výskumu štruktúry, organizácie a dynamiky ornitocenózy zmiešaného pralesa v NPR Šrámková. Konferencia "Výskum a ochrana Malej Fatry", Školiace stredisko KIA, Gbeľany.

KORŇAN, M. 2017. Populačné trendy vtákov v bukovo-jedľovom pralese v Národnej prírodnej rezervácii Šrámková v období 2007‒2016. 28. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2017. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. & M. SVITOK 2016. Analýza druhových párov pomocou nulových modelov vo vzorcoch časovej dynamiky ornitocenóz vyvracia predpoklady kompenzačnej dynamiky: empirický Bayesov prístup. Kongres “Zoológia 2016”, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Nitra.

KORŇAN, M., M. SVITOK. & A. KRIŠTÍN 2016. Analýza druhových asociácií nulovými modelmi v potravných gildách vtákov v časových vzorcoch ornitocenóz odporuje predpokladom kompenzačnej dynamiky. Kongres “Zoológia 2016”, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Nitra.

KORŇAN, M. 2015. Čo sú to ekologické gildy? Diléma gildových koncepcií. Konferencia “František Jozef Turček 100”, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. & J. KORŇAN 2015. Analýza nulovými modelmi priestorových druhových asociácií ornitocenóz hornej hranice lesa, smrekových a kosodrevinových biotopov vo Vysokých Tatrách. Konferencia “František Jozef Turček 100”, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. 2015. Foraging substrate preferences of birds in a primeval mixed forest in the Western Carpathians: implications for management. Konferencia “Mountain forest management in a changing world”, Grand hotel Bellevue, Starý Smokovec.

KORŇAN, M. 2015. Ako publikovať vedecké články v karentovaných časopisoch z oblasti ekológie a zoológie a ich aplikáciách: moje postrehy a odporúčania. Konferencia “Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2015”, Lesnícka fakulta TUZVO, Zvolen.

KORŇAN, M. 2014. XXVI. Medzinárodný ornitologický kongres, Tokyo, Japonsko. 26. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2014. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. 2014. Porovnanie štruktúry hniezdnych ornitocenóz medzi extenzívnymi a zarastajúcimi pasienkami v Národnom parku Muránska planina. 26. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2014. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. & M. SVITOK. 2014. Vzorce dlhodobej dynamiky ornitocenóz odporujú hypotéze medzidruhovej konkurencie: analýza nulových modelov druhových asociácií. 26. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2014. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

LEŠO, P., M. KORŇAN, J. SLÁDEK, A. KRIŠTÍN & S. HAVRANČÍK. 2014. Životné jubileum prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. 26. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2014. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK. 2013. Štruktúra hniezdnej ornitocenózy prirodzeného bukovo-smrekového lesa v Národnej prírodnej rezervácii Šútovská dolina v Malej Fatre. 25. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2013. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

ČALKOVSKÝ, M., M. MACEK, M. KORŇAN, P. VRLÍK & J. KORŇAN. 2013. Potrava orla skalného (Aquila chrysaetos) na Slovensku počas výchovy mláďat. 25. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2013. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. 2012. Druhové asociácie v hniezdnej ornitocenóze zmiešaného pralesa: testy nulovými modelmi. Kongres “Zoológia 2012”, 18. Feriancove dni. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. 2012. Dynamika hniezdnej ornitocenózy bukovo-jedľového pralesa v Národnej prírodnej rezervácii Šrámková: 10-ročná štúdia. 24. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2012. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. 2012. Sú rozdiely vo variabilite hustoty populácií medzi generalistami a špecialistami vtákov? Modelový príklad. 24. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2012. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. 2011. Naznačujú vzorce dynamiky ornitocenózy bukovo-jedľového pralesa v Národnej prírodnej rezervácii Šrámková medzidruhovú konkurenciu? 23. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2011. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

ČALKOVSKÝ, M., M. KORŇAN & M. MACEK 2011. Potrava orla skalného (Aquila chrysaetos) počas hniezdenia v podmienkach Slovenska: analýza videozáznamov z monitoringu hniezda. 23. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2011. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. 2010. Populačné trendy lesných druhov vtákov v zmiešanom pralese v Národnej prírodnej rezervácii Šrámková, Malá Fatra, v období 1997–2006. 22. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2010. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. & M. MACEK 2010. Prvé dokumentované pozorovanie rodičovskej infanticídy nasledovanej kanibalizmom u orla skalného (Aquila chrysaetos). 22. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2010. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. & R.T. HOLMES 2009. Konvergencia štruktúry potravných gíld ornitocenóz medzi lesmi dvoch zoogeografických oblastí. 21. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2009. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. & R. KROPIL 2009. Štruktúra hniezdnej ornitocenózy a gíld jaseňovo-vŕbového lesa v NPR Dolný les, Borská nížina. 21. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2009. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. 2009. Konvergencia štruktúry potravných gíld ornitocenóz medzi dvomi zoogeografickými oblasťami. 49. lesnícka konferencia ŠVOČ. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M., & P. ADAMÍK 2008. Rozdeľovanie zdrojov a štruktúra potravných gíld v podmienkach bukovo-jedľového pralesa: a posteriori prístup. 20. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2008. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. 2008. Porovnanie štruktúry vtáčích zoskupení medzi ekotonom a interiérom nížinného slatinného jelšového lesa. 20. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2008. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. 2002. Štruktúra hniezdnej ornitocenózy a gíld bukovo-jedľového lesa v NPR Šrámková. 14. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2002. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M. 2002. Je dvojité hniezdenie muchárika malého (Ficedula parva) výsledkom teplého počasia skorej jari? 14. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2002. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M., & P. ADAMÍK. 2001. Zdroje variability výsledkov medzi pozorovateľmi pozorovateľmi pri aplikácii mapovacej metódy. 13. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2001. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen.

KORŇAN, M., & P. ADAMÍK. 2000. Variabilita výsledkov medzi rozdielnymi pozorovateľmi pri aplikácii mapovacej metódy. 12. stredoslovenská ornitologická konferencia APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2000. Lesnícka fakulta TU, Zvolen.

KORŇAN, M. 2000. Resource partitioning patterns between generalist and specialist foliage gleaning birds in a primeval mixed wood. 2. západokarpatské fórum vysokohorskej biológie, Katolícka univerzita, Ružomberok.

KORŇAN, M. & P. ADAMÍK. 1998. Porovnanie a apriori a a posteriori postupov pri analýze gíld vo vtáčích spoločenstvách: modelový príklad. Konferencia Postavenie slovenského ekologického výskumu vysokých pohorí v Európe i vo svete, Stará lesná.

KORŇAN, M. 1998. Endangered species within the Malá Fatra National Park. Seminár The Management of National Parks and Biodiversity Protection, Informačné stredisko Národného parku Malá Fatra, Vrátna-Štefanová.

KORŇAN, M. 1997. Zhodnotenie štruktúry hniezdnej ornitocenózy a gíld prírodného jedľo - bukového lesa v NPR Šrámková: posteriori prístup. Seminár Výskum a ochrana Krivánskej Fatry, Správa Národného parku Malá Fatra, Chata Vrátna.

KORŇAN, M. 1997. Mapovacia účinnosť – cesta ako zvýšiť presnosť mapovacích metód. 2. Feriancov seminár, Slovenské národné múzeum, Bratislava.

KORŇAN, M. 1997. Monitoring bioty v Národnom parku Malá Fatra. 10. ornitologická konferencia, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen.

KORŇAN, M. 1996. Analýza hniezdnej ornitocenózy lesného interiéra v NPR Jurský Šúr. 5. stredoslovenská ornitologická konferencia „Výskum a ochrana vtáctva“, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen.

KORŇAN, M. 1992. Vplyv výstavby vodného diela Hričov na sezónnu dynamiku vodného vtáctva. 5. stredoslovenská ornitologická konferencia, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen.