Charakteristika


Firma Ekoexpertízy je zameraná na aplikovaný a teoretický ekologický výskum. Z aplikovaného výskumu sa firma orientuje hlavne na prípravu podkladov pre štúdie posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA), vypracovávanie expertíz z oblasti zoológie a ekológie, spracovávanie inventarizačných prieskumov a prípravu metodík pre rôzne zoologické a ekologické výskumy. Majiteľ firmy RNDr. Martin Korňan, PhD. je držiteľom licencie na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie v odbore činnosti 2a biológia. Pri riešení EIA štúdií a expertíz firma využíva odborný potenciál a kontakty v Slovenskej akadémii vied (SAV) a univerzitách na riešenie expertíz a špeciálnych úloh, ktoré nie je schopná zabezpečiť svojpomocne. Taktiež pri práci využíva bohaté skúsenosti a poznatky zo štúdia a odborných stáží a v renomovaných inštitúciách ako Louisiana State University v USA, Royal Society for Protection of Birds, World Conservation Monitoring Centre a British Trust for Ornithology vo Veľkej Británii. V rámci riešenia aplikovaných ekologických štúdií sú využívané nové poznatky a prístupy z oblasti teoretického výskumu, o čom svedčí aj pomerne bohatá publikačná činnosť. Firma sa aktívne zapája aj do teoretických výskumov predovšetkým v oblasti cenológie. Teoretický výskum je zameraný na hľadanie zákonitostí v štruktúre vtáčích spoločenstiev v gradientoch vegetačných pásiem, štúdium populačnej dynamiky druhov v spoločenstvách, štúdium štruktúry potravných gíld a štúdium využívania potravných substrátov a rozdeľovania zdrojov v prírodných ekosystémoch. Firma však riešila aj aplikovane zamerané projekty napr. na hodnotenie vplyvu rôznych typov lesníckeho manažmentu na vtáčie spoločenstvá, kde zhodnotila súčasné poznatky a navrhla postupy na minimalizovanie negatívnych dopadov lesníctva na vtáky. Výsledky výskumov sú priebežne publikované v našich a zahraničných vedeckých časopisoch. V rámci riešenia rôznych projektov firma spolupracuje s významnými vedeckými inštitúciami u nás doma aj v zahraničí ako napr. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene, Prírodovedecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Dartmouth College v USA. V budúcnosti by firma chcela posilniť svoje postavenie na trhu prostredníctvom riešenia vyššieho počtu projektov, predovšetkým v aplikovanej ekológii a praktickej ochrane prírody.