Hostória


Firma bola založená v roku 1996 ako živnosť s pôvodným názvom Accipiter, čo v latinčine znamená jastrab, a s podstatne širším zameraním. Jastrab symbolizuje “tajomného vládcu” karpatských lesov, kde je jedným z vrcholových predátorov. Firmu založil RNDr. Martin Korňan, PhD. po skončení vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecké začiatky však siahajú podstatne skôr, ešte do 80-tich rokov, kedy Martin Korňan ako stredoškolák riešil svoj prvý ekologický výskum o vplyve priehrad na vtáčie spoločenstvá. Neskôr, počas riešenia diplomovej práce, sa preorientoval na štúdium západokarpatských pralesov, čo je hlavná sféra výskumných aktivít firmy do súčasnosti.
Od založenia v roku 1996, firma začala úzko spolupracovať s odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej MŽP SR) so Správou národných parkov Slovenskej republiky. Prvým spoločným projektom bol dlhodobý ekologický monitoring vtáčích populácií v bukovo-jedľovom pralese v Národnej prírodnej rezervácii Šrámková (ďalej NPR) v Malej Fatre, ktorý začal v roku 1997 a pokračuje až do súčasnosti. Tu treba podotknúť, že je to jediná trvalá výskumná plocha, kde sa sleduje dlhodobý vývoj vtáčích populácií na území Slovenska. V NPR Šrámková sa nerealizoval len monitoring, výskum bol postavený podstatne komplexnejšie. Druhou výskumnou témou bolo využívanie potravných zdrojov vtákov, ich rozdeľovanie a štruktúra potravných gíld. Toto bola zároveň téma dizertačnej práce Martina Korňana na katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Jej úspešným obhájením v roku 2005 sa táto štúdia stala vôbec prvou v Európe, kde bola analyzovaná štruktúra potravných gíld na úrovni spoločenstva v zmysle aposteriórneho prístupu. Výsledky boli priebežne publikované v renomovaných vedeckých časopisoch u nás doma aj v zahraničí. Získané údaje sú predmetom nových analýz a sú využívané na riešenie nových vedeckých otázok a hypotéz, z ktorých mnohé patria medzi popredné témy svetovej ekológie. Nemenej dôležitou oblasťou výskumu je štúdium vtáčích spoločenstiev pôvodných lesov Slovenska, ktorý sa začal realizovať v roku 1990. Do tohto výskumu sa zapojil aj Martin Korňan v roku 1992 ešte ako študent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Od tohto obdobia firma analyzovala ornitocenózy vo viacerých rezerváciách (napr. NPR Šúr, NPR Dolný les, NPR Šrámková, NPR Šútovská dolina). V súčasnosti firma v spolupráci s Lesníckou fakultou Technickej Univerzity vo Zvolene pripravuje syntézu týchto štúdií, do ktorej budú zahrnuté lesné porasty reprezentujúce všetky vegetačné stupne od nížin až po pásmo kosodreviny. V rámci riešenia výskumných úloh firma spolupracuje s významnými domácimi a zahraničnými vedeckými inštitúciami. Medzi najvýznamnejších partnerov z našich inštitúcií patrí Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, zo zahraničných Prírodovedecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika, a Dartmouth College v Hanoveri, USA.
Významná je aj expertná činnosť firmy, ktorá sa začala v roku 2000 menovaním Martina Korňana za člena Poradného zboru Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorá je vedúcou odbornou organizáciou MŽP SR na poli praktickej ochrany prírody. Týmto sa má firma možnosť zapájať sa do prípravy a pripomienkovania kľúčových dokumentov, materiálov a projektov tematicky riešiacich praktickú ochranu fauny Slovenska.
V roku 2002 sa firma začala orientovať aj na “komerčnú” ekológiu a environmentalistiku. Súčasťou čoho je vypracovávanie podkladov pre štúdie posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA), príprava zoologických expertíz, spracovanie inventarizačných prieskumov a príprava metodík na ekologické štúdie. Po absolvovaní odbornej prípravy na posudzovanie činností na životné prostredie v roku 2002 v Pieštanoch, bol Martin Korňan zapísaný 2. júna 2003 pod číslom 354/2003–OPV ako fyzická osoba do zoznamu odborne spôsobilých osôb v odbore činnosti 2a biológia. Od vtedy firma pripravovala zoologické podklady pre množstvo štúdií EIA zameraných predovšetkým na hodnotenie vplyvu výstavby lyžiarskych stredísk a ciest (napr. lyžiarske strediská Tatranská Lomnica, Štrbské pleso, Vrátna, Veľká Rača). Významný zlom nastal v roku 2005, kedy Martin Korňan získal titul Philosophiae Doctor (PhD.),čo ho podnietilo k zmene názvu firmy na Ekoexpertízy. Nový názov podstatne lepšie vystihuje jej zameranie a špecializáciu. Záverom nám ostáva už len veriť, že Vás krátky text o histórii firmy presvedčil o jej odborných kvalitách a skúsenostiach a dostatočne motivoval k spolupráci na ekologických a zoologických expertízach.